POSLEDNÍ ZOBRAZENÉ

Aktuálně seriálů: 1737

Seriály ve 4K: 67

Podmínky použití služby SerialHD.czVerze podmínek 1.0 platná od 10.09.2017

1. Úvodní ustanovení


Tento dokument upravuje podmínky používání služeb serveru SerialHD.cz (dále jen "služby") a stanovuje práva a povinnosti jak provozovatele služby SerialHD.cz (dále jen "provozovatel") tak osob využívajících jakýmkoliv způsobem služby SerialHD.cz (dále jen "uživatel").

Používáním služeb uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a souhlasí že se jimi bude při využívání služby řídit.

Tyto podmínky se řídí právním řádem České Republiky a i uživatelé, jenž nejsou občany České Republiky jsou povinni využívat služby výhradně v souladu s právním řádem České Republiky.

2. Práva a povinnosti uživatele


Uživatel se zavazuje že nebude službu využívat k žádným činnostem, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi nebo byly jakkoliv jinak v rozporu s obecně závaznými právními přepisy či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká Republika vázána. Zejména je zakázáno zpřístupňovat data
* k jejichž zpřístupnění není uživatel oprávněn
* jenž mohou způsobit škody třetím stranám

Uživatel není oprávněn využívat službu k šíření a zpřístupnění dat, jenž by mohly způsobit škodu třetím stranám.
Uživatel nahráním dat dává souhlas k věřejnému použití a ručí za legálnost těchto dat.

Veškerá data, která uživatel v rámci služby uloží na servery poskytovatele jsou svázána s uživatelským účtem uživatele, zůstávají ve vlastnictví uživatele a provozovatel není oprávněn s nimi nakládat.

Uživatel odpovídá za všechna data, která pomocí služby uloží na server, provozovatele.

Veškeré údaje které uživatel uvádí ve svém účtu je povinen uvést pravdivě a pokud se jedná o údaje kontaktní (email) musí se jednat o funkční kontakty, jenž může provozovatel využít ke komunikaci s uživatelem.

Uživatel bere na vědomí že odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí prostřednictvím služby provozovateli nebo třetím stranám.

Uživatel není oprávněn jakkoliv přeprodávat či zpoplatňovat data služby ani využívat služby k uveřejňování placené i neplacené reklamy.

Uživatel není oprávněn využívat službu způsobem který způsobí, či by mohl způsobit provozovateli, jiným uživatelům nebo třetím stranám škodu.

Uživatel není oprávněn předávat své přístupové údaje dalším osobám nebo je zveřejňovat.

3. Práva a povinnosti provozovatele


Provozovatel se zavazuje provozovat službu svědomitě a v zájmu uživatelů.

Provozovatel není povinnen dohlížet na obsah přenášených či ukládaných dat ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní či škodlivý obsah přenášených dat ve smyslu § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění).

Provozovatel neodpovídá za škody které vznikly či mohly vzniknout uživateli služby použitím dat poskytnutých pomocí služby jinými uživateli.

Provozovatel je oprávněn odstranit ze služby jakákoliv data uživatele zejména, nikoliv však výlučně, v případě
* pokud data porušují autorská práva třetích subjektů
* obsahují škodlivý kód
* nejsou využívána po dobu alespoň 30 dnů.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné škody vzniklé uživateli ztrátou dat uložených v rámci služby či nemožností službu využívat.

Provozovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb serveru, není – li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak. Zejména nezaručuje, že služby budou nepřetržitě (24/7) dostupné nebo budou po celou dobu dostupnosti plně funkční. Taktéž nezaručuje že veškerý uživatelský obsah bude vždy dostupný, úplný a nepoškozený.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky používání služby, tuto změnu musí zveřejnit na webu služby minimálně 14 dní před účinností změny. O změně podmínek jsou uživatelé informování zveřejněním na webu služby nebo zasláním informace o nových podmínkách na kontaktní údaje uživatelů.

Uživatelé, kteří neukončí používání služby do data účinnosti nových podmínek souhlasí dalším používáním služby s novým zněním podmínek používání služby.

Provozovatel je oprávněn bez náhrady zablokovat či zrušit účet uživatele, který využívá službu v rozporu s těmito podmínkami.

4. Ochrana informací


Veškeré soubory, které uživatelé uloží na servery služby jsou svázány účtem uživatele a uživatel sám ručí za legálnost zveřejněných dat přístupnosti dalším osobám.

Poskytovatel není oprávněn přivlastňovat si data nahraná uživateli, má však právo data uživatelů mazat v souladu s výše uvedenými pravidly.

Poskytovatel se zavazuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů chránit veškeré údaje uživatele zadané uživatelem do jeho účtu.

Ustanovení o ochraně informací se nevztahuje na případy vyžádání si informací státními orgány k takovému kroku oprávněnými zákonem.

Uživatel výslovně souhlasí s využitím svých poskytnutých kontaktů za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se jak služeb provozovatele tak výrobků a služeb třetích stran.

5. Nahlášení nelegálního obsahu


Služba je určena výhradně k ukládání souborů nikterak neporušujících autorská práva, neobsahujících škodlivý kód ani nijak jinak neodporujících platnému právnímu řádu.

Poskytovatel se zavazuje, bude-li na protiprávní data či data porušující tyto podmínky věrohodně upozorněn zahájit kroky vedoucí k odstranění či znepřístupnění těchto dat.

Poskytovatel do obsahu dat nijak nezasahuje a není v silách poskytovatele veškerá data nahraná uživateli prověřit.

Máte-li důvodné podezření že kterýkoliv uživatel poskytuje prostřednictvím služby data, která porušují Vaše autorská práva zašlete prosím email na adresu web@befa.cz , který bude obsahovat informace nezbytné k prověření a vyřízení Vaší žádosti
* Vaše jméno, adresu
* Telefonický a emailový kontakt, na kterém je možné Vás kontaktovat
* Prohlášení že jste držitelem autorských práv či jejich držitele zastupujete
* Přesný odkaz či odkazy na závadná data (pokud je souborů více je třeba uvést všechny odkazy)

V případě absence uvedených informací nutných pro vyřízení žádosti není poskytovatel schopen technicky zajistit prověření všech skutečností a úplné vyřešení požadavků.

6. VIP účty


Uživatel služby je oprávněn zaplacením poplatku dle aktuálního ceníku a nabídky zveřejněné k okamžiku zaplacení na webových stránkách služby zakoupit VIP účet. Zadáním objednávky a řádným uhrazením celé ceny zvoleného VIP účtu vzniká smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, který se řídí těmito podmínkami a aktuální nabídkou poskytovatele.

Uživatel je po zakoupení VIP účtu a přihlášení na webu služby oprávněn po dobu platnosti VIP účtu využívat dodatečné VIP služby portálu SerialHD.cz dle nabídky platné v okamžiku zakoupení VIP účtu, zejména ze strany poskytovatele nijak neomezenou rychlost stahování dat ze služby a sledování online.

Uživatel není oprávněn požadovat uhrazení, vrácení či kompenzaci platby zaplacené za VIP účet poskytovateli ano i ani v případě ukončení provozu služby ze strany poskytovatele, zrušení či omezení dostupnosti služby nebo zrušení či zablokování účtu ať už ze strany uživatele či poskytovatele. Uživatel taktéž není oprávněn požadovat kompenzaci v případě zrušení či zablokování účtu ze strany provozovatele v důsledku porušení těchto podmínek uživatelem.

VIP účet je platný po dobu uvedenou v nabídce poskytovatele platné v okamžiku zakoupení VIP účtu.

V případě že je uživatel spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má dle ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smluvního vztahu uzavřeného zaplacením VIP účtu bez udání důvodu a to do čtrnácti dnů od jeho uzavření. Odstoupení od smluvního vztahu je možné pouze pokud nebylo zahájeno ze strany uživatele využívání rozšířených služeb poskytovaných VIP účtem. Bylo-li plnění smluvního vztahu uživatelem zahájeno (využíváním služeb VIP účtu), je podle ustanovení § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku právo Uživatele (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu vyloučeno.

Náklady na použití telekomunikačních služeb ze strany uživatele nejsou zahrnuty v platbě poskytovateli za VIP účet. V platbě poskytovateli jsou však zahrnuty náklady na použití telekomunikačních služeb ze strany poskytovatele.

7. Závěrečná ustanovení


Tyto podmínky použití služby SerialHD.cz jsou platné od 10.09.2017.